იტვირთება...

პრემია „საბას“ წესდება

1. კონკურის მისია 

1.1 ხელი შეუწყოს ქართული ლიტერატურის განვითარებას, ლიტერატურაში ახალი სახეებისა და ლიტერატურული კერების აღმოჩენას. პრემია „საბას“ სჯერა, რომ ლიტერატურას არ აქვს საზღვრები, ის აერთიანებს ადამიანებს, საზოგადოებებსა და ქვეყნებს. 

2. კონკურსის მიზანი 

2.1 პრემია „საბას“ მიზანია გასული ერთი წლის ლიტერატურული პროცესის შეფასება და წლის საუკეთესო წიგნებისა და ავტორების გამოვლენა კონკურსის მეშვეობით. 

3. კონკურსის წესები 

3.1 პრემია გაიცემა ტექსტის ლიტერატურული ღირებულებისთვის; 

3.2 პრემია გაიცემა ყოველწლიურად; 

3.3 კონკურსზე განიხილება გასულ წელს წიგნად (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მხოლოდ saba.com.ge-ზე) გამოცემული თანამედროვე, ცოცხალი ავტორის ქართულენოვანი ლიტერატურული ნაწარმოები, როგორიცაა, ორიგინალური ტექსტი (რომანი, პროზაული კრებული, პოეტური კრებული, პიესა), უცხოური ნაწარმოების ქართული თარგმანი, ასევე, ლიტერატურული კრიტიკის, ესეისტიკისა და დოკუმენტური პროზის კრებულები; 

3.4 კონკურსი ცხადდება წლის პირველ კვარტალში და განაცხადების მიღება იწყება გამოცხადებისთანავე. განაცხადის ფორმა და წიგნის წარდგენის პირობები ქვეყნდება saba.com.ge-ზე. ის ელექტრონულად უნდა შეავსოს ავტორმა ან წიგნის გამომცემელმა. 

3.5 დაუშვებელია საკონკურსო განაცხადების მიღება შპს „საბას“ თანამშრომელთა, „საბას“ მიმდინარე წლის ჟიურისა და ჟიურის ოჯახის წევრების ნაწარმოებებზე. 

3.6 აპლიკანტი შპს „საბას“, საჭიროების შემთხვევაში, ანიჭებს ინდივიდუალური მონაწილის ფოტო-ვიდეოგადაღების, მისი სახელის, სავაჭრო ნიშნის გამოყენების, პერსონალური ინფორმაციის სხვადასხვა საშუალებებით გავრცელების (ტელევიზია, პრესა, ინტერნეტი, ვებ.გვერდი, ლიფლეტი, ბუკლეტი და ა.შ) უფლებამოსილებას. 

3.7 აპლიკანტი შპს „საბას“ ანიჭებს უფლებამოსილებას მის მიერ აპლიკაციაში წარმოდგენილი ინფორმაცია მიაწოდოს ჟიურის წევრებს შესაფასებლად და გამარჯვებულის გამოსავლენად. 

3.8 გამომცემლობების/ავტორების მიერ კონკურსზე წარდგენილი წიგნების ეგზემპლარები უკან არ ბრუნდება. „საბა“ უფლებას იტოვებს აღნიშნული წიგნები, გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ, გადასცეს სხვადასხვა დაწესებულებას, მაგ., სკოლას ან ბიბლიოთეკას.

 

4. ნომინაციები 

4.1 ლიტერატურული პრემია საბა გაიცემა შემდეგ ნომინაციებში: 

წლის საუკეთესო რომანი; 

წლის საუკეთესო პოეტური კრებული; 

წლის საუკეთესო პროზაული კრებული; 

წლის საუკეთესო პიესა; 

წლის საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი; 

წლის საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა; 

წლის საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა; 

უცხოური ნაწარმოების საუკეთესო ქართული თარგმანი; 

ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. 

4.2 ჟიურის წევრებსა და კონკურსის ორგანიზატორებს აქვთ უფლება, თუ საჭიროდ ჩათვლიან, თავიანთი შეხედულებისამებრ, წარმოდგენილი წიგნები გადაანაცვლონ ნომინაციებში.

4.3 ყოველ წელს შეიძლება დაემატოს ახალი ნომინაცია, გამოაკლდეს ან ჩანაცვლდეს არსებული ნომინაცია, რაც წინასწარ გამოცხადდება საბას ვებგვერდზე.

4.4 შესაძლებელია ჟიურის გადაწყვეტილებით არ გამოვლინდეს მოკლე სია და ამ ნომინაცი(ებ)ისთვის გამოყოფილი ფულადი პრემია გადაეცეს სხვა ნომინაციას/ნომინაციებს. 

4.5 ჟიურის წევრებს აქვთ უფლება ნომინაციისთვის გამოყოფილი ფულადი პრემია ამავე ნომინაციაზე წარდგენილ ორ სხვადასხვა ავტორს გადასცენ. 

4.6 კონკურსზე წარმოდგენილ წიგნს, რომელიც ავტორის ლიტერატურულ დებიუტს წარმოადგენს, ჟიური ავტომატურად განიხილავს წლის საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტის ნომინაციაში.

4.7 კონკურსზე წარმოდგენილი კრებულების შემთხვევაში, დასაშვებია რომ ტექსტების მაქსიმუმ 30% გამოცემული იყოს ამავე ავტორის წინა კრებულებშიც, ხოლო მთლიანი ტექსტების 70% უნდა იყოს ახალი და პირველად გამოცემული წიგნის სახით. 

4.8 საუკეთესო პიესის ნომინაციაში განიხილება ის პიესები, რომლებიც გასულ წელს გამოიცა წიგნის სახით, ან გამოქვეყნდა პერიოდიკაში (ჟურნალი, გაზეთი). ასევე, შესაძლებელია სხვადასხვა ავტორების მიერ იმ პიესების წარდგენაც, რომლებიც ერთ კრებულშია გაერთიანებული.

4.9 უცხოური ნაწარმოების საუკეთესო ქართული თარგმანის ნომინაციაში არ განიხილება შუალედური ენიდან თარგმნილი წიგნები.

5. პრიზი 

5.1 გამარჯვებულ ავტორებს გადაეცემათ „საბას“ ლაურეატთა სპეციალური პრიზი. პრიზთან ერთად, ლაურეატებს გადაეცემათ ფულადი პრემიები. 

5.2 პრემიის მოცულობა შეადგენს ხელზე ასაღებ 6 000 ლარს, ხოლო „ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის“ ნომინაციაში პრემია შეადგენს ხელზე ასაღებ 10 000 ლარს. 

6. ჟიურის შერჩევის და მუშაობის წესები 

6.1 ჟიური ხუთი წევრისგან შედგება. მასში შედიან სრულწლოვანი, ლიტერატურის სფეროში აქტიურად მოღვაწე მწერლები და ლიტერატორები, ჟიურის წევრი, ასევე, შესაძლებელია იყოს არა მწერალი და ლიტერატორი, არამედ სხვა პროფესიის წარმომადგენელი, თუ არსებობს ამის საჭიროება ლიტერატურული პროცესების ხელშეწყობისთვის. 

6.2 ჟიურის არ ჰყავს თავმჯდომარე. 

6.3 გამარჯვებულის გამოვლენა ხდება ფარული კენჭისყრით, მინიმუმ სამი ხმის მიღების შედეგად. 

6.4 ჟიურის შემადგენლობის მინიმუმ ორი მესამედი იცვლება ყოველწლიურად. 

6.5 დაუშვებელია ზედიზედ სამი წლის განმავლობაში ერთი და იმავე ადამიანის ყოფნა ჟიურის შემადგენლობაში. 

6.6 ჟიურის წევრი არ შეიძლება იყოს საკონკურსოდ წარმოდგენილი წიგნის ავტორი. 

6.7 ჟიურის შემადგენლობა მკაცრად კონფიდენციალურია კონკურსის მსვლელობისას. მათი ვინაობა ცნობილი ხდება დაჯილდოების ცერემონიაზე. ჟიურის ვინაობა ცნობილია მხოლოდ ჟიურის მოდერატორებისთვის. 

6.8 ჟიურის წევრთა შორის, შეძლებისდაგვარად, დაცულია გენდერული ბალანსი. არ შეიძლება, ჟიურის შემადგენლობაში იყოს ერთი სქესის სამზე მეტი წარმომადგენელი. 

6.9 ჟიურის შემადგენლობაში, ასევე, დაცულია ჟანრობრივი ბალანსი-ჟიურის წევრებში ერთდროულად შეიძლება იყოს ერთი და იმავე ლიტერატურული დარგის მაქსიმუმ ორი წარმომადგენელი. 

6.10 დაჯილდოებამდე დაუშვებელია ჟიურის წევრების ჩანაცვლება. იმ შემთხვევაში, თუ მუშაობის პროცესში ჟიურის წევრმა, ამა თუ იმ მიზეზით, დატოვა ჟიურის შემადგენლობა, მისი ჩანაცვლება აღარ ხდება. 

6.11 ჟიურის გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას. 

7. ჟიურის წევრის მოვალეობები 

7.1 ჟიურის წევრი ვალდებულია დაიცვას კონფიდენციალურობა და საიდუმლოდ შეინახოს ინფორმაცია ჟიურის მუშაობის შესახებ; 

7.2 კონკურსზე წარმოდგენილი ყველა ავტორი და ტექსტი განიხილოს თანაბრად და ობიექტურად; 

7.3 დაესწროს ყველა სხდომას, რომელიც ტარდება კვირაში ერთხელ; 

7.4 წაიკითხოს კონკურსზე წარდგენილი ყველა ტექსტი და გამოხატოს აღნიშნულზე თავისი მოსაზრება;  

7.5 ჟიურის სხდომაზე საკუთარი მოსაზრებები და პოზიციები ღიად გამოხატოს; 

7.6 აცნობოს მოდერატორებს, თუ წიგნი არ შეესაბამება საკონკურსო პირობებს მისი კონკურსიდან მოხსნის მიზნით. 

8. კონკურსის ორგანიზატორის მოვალეობები 

8.1 კონკურსის ორგანიზატორის (ჟიურის მოდერატორები) მოვალეობებია: 

8.1.1კონკურსზე შემოტანილი წიგნების ჟიურისთვის გადაცემის უზრუნველყოფა; 8.1.2 ჟიურის მუშაობისა და ვადების კონტროლი; 8.1.3 ჟიურის სხდომების მოდერაცია; 8.1.4 კონფიდენციალურობის მკაცრი დაცვა; 

8.2 ჟიურის მოდერატორები არიან მწერალი რატი ამაღლობელი და შპს „საბას“ დირექტორი ირინე ჯავახაძე.